VISGROEP
THUIS IN EN OM HET WATER
Neem direct contact op
VISGROEP
THUIS IN EN OM HET WATER
Neem direct contact op
VISGROEP
THUIS IN EN OM HET WATER
Neem direct contact op
VISGROEP
THUIS IN EN OM HET WATER
Neem direct contact op
VISGROEP
THUIS IN EN OM HET WATER
Neem direct contact op

materieel

De Vis Groep beschikt over een groot scala aan divers materieel.. Hierdoor is het mogelijk om voor ieder project het meest geschikte materieel te selecteren. De Vis Groep beschikt over het VCA**2004/04 en het ISO 9001:2000 certificaat, waarmee de veiligheid van onze mensen en efficiency van ons bedrijf gewaarborgd zijn. Daarnaast beschikt de Vis Groep over het procescertificaat Uitvoering van (water) bodemsaneringen (BRL 7000 serie) en het procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.

✔ Snijkopzuigers
✔ Elektrische zuiger
✔ Zelfrijdende baggermachine

✔ Borstelzuiger
✔ Borstel aanbouwdeel 
✔ Vijzel

✔ Tankboten
✔ Doorvoerstations
✔ Polymeercontainer

✔ Koppelponton
✔ Rupstransporter
✔ Vrachtwagen met autolaadkraan

✔ Landleiding
✔ Drijvende leiding
✔ Oversteek

Snijkopzuigers

De snijkopzuiger is een stationair baggerwerktuig, d.w.z. dat het baggerwerktuig tijdens het baggeren is afgemeerd d.m.v. ankers en/of spudpalen. Door de snijdende werking van de snijkop, wordt de grond losgemaakt, en vervolgens via een zuigmond opgezogen. Het baggermengsel wordt middels een persleiding (hydraulisch transport) verder gepompt naar bijvoorbeeld een depot of plaats van verwerking. De Vis Baggergroep beschikt over een  aantal snijkopzuigers, variërend van zogenaamde 5” (mini)snijkopzuigers DN150 tot en met DN250 zuigers.

ELEKTRISCHE ZUIGER

Deze zuiger wordt geheel elektrisch aangedreven en gevoed middels een stroomkabel vanaf de wal. Omdat de zuiger in het grootste beschermende natuurgebied van Oostenrijk (stuwmeer) zijn werk verricht is deze uitgevoerd in de kleur grijs om zo min mogelijk op te vallen in zijn werkomgeving. Aan boord wordt het materiaal groter dan  5mm uit het opgebaggerde mengsel afgezeefde en teruggebracht in het stuwmeer. De overblijvende specie wordt via een drijvende leiding naar een opvangstation aan de wal gepompt. 

ZELFRIJDENDE BAGGERMACHINE

De rupsbaggermachine, welke door de Vis Groep is ontworpen en gebouwd, wordt ingezet bij het uitbaggeren van lengte sloten en/of het uitbaggeren van laaggelegen sloten, met lange en steile taluds. Doormiddel van een vijzelbaggerbak wordt de te baggeren specie niet of nauwelijks verdunt met proceswater. Hierdoor kan dus met hoge concentraties gebaggerd worden. De gebaggerde specie wordt via een persleiding verplaatst of direct verspoten achter de machine.

borstelzuiger

Deze borstelzuiger is speciaal ontworpen voor het verwijderen van de verstorende laag op de bodem van zandinfiltratiebassins bij drinkwaterwinningsbedrijven.

Borstel aanbouwdeel

Een borstelvijzelzuiger is een baggerwerktuig welke is uitgerust met borstels. Door de roterende beweging van borstels wordt het slib van de bodem geveegd en naar de zuigmond getransporteerd. Door de aanwezigheid van een borstelbak blijft  de opwerveling van kleine en lichte deeltjes tot een minimum beperkt, zodat van vertroebeling nauwelijks sprake is.

Vijzel

Een vijzel is geschikt om dunne sliblagen met een hoge concentratie van grote oppervlaktes te verwijderen.

tankboten

De tankboten dienen als bevoorrading van de diesel aangedreven zuigers zijn dubbelwandig uitgevoerd. Zij hebben een inhoud van  3 m3 of 10 m3. Elke tankboot is voorzien van een elektrische pomp. De tankboten zijn TUV gekeurd

doorvoerstations

Doorvoerstations dienen om de persafstand van de snijkopzuigers te vergroten. De Vis Baggergroep beschikt over een  aantal doorvoerstations, variërend van persbuismaat DN150 tot en met DN300.

polymeercontainer

De polymeercontainer wordt gebruikt voor aanmaak van polymeer en injectie in het baggermengsel. Per uur kan er 10 m3 polymeer aangemaakt worden.

koppelponton

Een laag werkponton  bedoeld om buizen op het water aan elkaar te koppelen.

rupstransporter

Dit werktuig op rupsbanden is een hulpmiddel om gemakkelijk buizen te transporteren in het land. 

vrachtwagen met autolaadkraan

Om het baggermaterieel per as te kunnen vervoeren wordt door de Vis Groep gebruik gemaakt van autolaadkranen. Door de aanwezigheid van een vrachtwagen met laadkraan is het mogelijk om zelf het baggermaterieel te laden en te lossen.

land leiding

HDPE  landleidingen hebben een diameter van DN200, DN250, DN300. Deze HDPE buizen hebben een afmeting van 6 of 12 meter. De HDPE buizen zijn voorzien van flenskoppelingen en worden aan elkaar bevestigt door middel van bouten en moeren. De landleiding kan ook drijvend gemaakt worden middels het bevestigen van drijvers.

drijvende leiding

Drijvende leiding bestaan uit rubber slangen voorzien van  drijvers. Slangen hebben een diameter van DN200, DN250, DN300. En hebben een afmeting van  6 of 12 meter. Slangen zijn voorzien van flenskoppelingen en worden aan elkaar bevestigt door middel van bouten en moeren.

OVERSTEEK

Aangezien je niet altijd leiding langs de weg kan leggen en ook wel eens de weg moet oversteken hebben we hier ook diverse constructies voor, uiteraard rood/wit gemarkeerd voor de veiligheid.